ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
เครื่องพิมพ์เช็ค
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค
COMPUPRINT SP40
plus
ของประเทศ
อิตาลี เครื่องนับธนบัตร โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายและกระจายสินค้าแต่เพียงราย
เดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจในการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า
12
ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านม
า ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับการได้รับความ
เชื่อถือ และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการส
ร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ
จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า
12
ปีที่ผ่านมา จึงท าให้
บริษัท พีอาร์เอ็น
เทคโนโลยี จ ากัด เป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด
ยินดีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิม
พ์สมุด พิมพ์เช็ค
เครื่องนับธนบัตร
ส าหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน
สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้ค าแนะน า ติดต่อบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ส่งเอกสารสมัคร
ตัวแทน
info@prn
-
tech.com FAX 02
-
9063132 TEL 029063121
-
22
www.prn
-
tech.com
www.passbookprinterthai.com
www.facebook.com/p
ages/
บริษัท
-
พีอาร์เอ็น
-
เทคโนโลยี
-
จ ากัด/
1448672988739788?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
บริษัทพีอาร์เอ็น [info@prn-tech.com]     14 ก.ย. 2559 เวลา 13:17:17  

  
ความคิดเห็นที่ 1
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค
COMPUPRINT SP40
plus
ของประเทศ
อิตาลี เครื่องนับธนบัตร โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายและกระจายสินค้าแต่เพียงราย
เดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจในการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า
12
ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านม
า ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับการได้รับความ
เชื่อถือ และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการส
ร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ
จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า
12
ปีที่ผ่านมา จึงท าให้
บริษัท พีอาร์เอ็น
เทคโนโลยี จ ากัด เป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด
ยินดีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิม
พ์สมุด พิมพ์เช็ค
เครื่องนับธนบัตร
ส าหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน
สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้ค าแนะน า ติดต่อบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ส่งเอกสารสมัคร
ตัวแทน
info@prn
-
tech.com FAX 02
-
9063132 TEL 029063121
-
22
www.prn
-
tech.com
www.passbookprinterthai.com
www.facebook.com/p
ages/
บริษัท
-
พีอาร์เอ็น
-
เทคโนโลยี
-
จ ากัด/
1448672988739788?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
บริษัทพีอาร์เอ็น    14 ก.ย. 2559 เวลา 13:18:01  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 54.157.61.68
กรอกรหัสก่อนโพส