ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
กระดานแสดงความคิดเห็น
[ ตั้งกระทู้ ]     [ กระทู้ทั้งหมด ]
  
เครื่องพิมพ์เช็ค
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค
COMPUPRINT SP40
plus
ของประเทศ
อิตาลี เครื่องนับธนบัตร โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายและกระจายสินค้าแต่เพียงราย
เดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจในการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า
12
ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านม
า ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับการได้รับความ
เชื่อถือ และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการส
ร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ
จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า
12
ปีที่ผ่านมา จึงท าให้
บริษัท พีอาร์เอ็น
เทคโนโลยี จ ากัด เป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด
ยินดีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิม
พ์สมุด พิมพ์เช็ค
เครื่องนับธนบัตร
ส าหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน
สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้ค าแนะน า ติดต่อบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ส่งเอกสารสมัคร
ตัวแทน
info@prn
-
tech.com FAX 02
-
9063132 TEL 029063121
-
22
www.prn
-
tech.com
www.passbookprinterthai.com
www.facebook.com/p
ages/
บริษัท
-
พีอาร์เอ็น
-
เทคโนโลยี
-
จ ากัด/
1448672988739788?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
บริษัทพีอาร์เอ็น [info@prn-tech.com]     14 ก.ย. 2559 เวลา 13:17:17  

  
ความคิดเห็นที่ 1
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องพิมพ์สมุด เครื่องพิมพ์เช็ค
COMPUPRINT SP40
plus
ของประเทศ
อิตาลี เครื่องนับธนบัตร โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายและกระจายสินค้าแต่เพียงราย
เดียวในประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจในการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า
12
ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านม
า ด้วยรากฐานอันยาวนานและแข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับการได้รับความ
เชื่อถือ และไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการส
ร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ
จากความตั้งมั่นและตั้งใจจริงมากว่า
12
ปีที่ผ่านมา จึงท าให้
บริษัท พีอาร์เอ็น
เทคโนโลยี จ ากัด เป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้าทั่วไปอย่างสูงสุด
ยินดีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิม
พ์สมุด พิมพ์เช็ค
เครื่องนับธนบัตร
ส าหรับกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน
สหกรณ์ อบต สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้ค าแนะน า ติดต่อบริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จ ากัด ส่งเอกสารสมัคร
ตัวแทน
info@prn
-
tech.com FAX 02
-
9063132 TEL 029063121
-
22
www.prn
-
tech.com
www.passbookprinterthai.com
www.facebook.com/p
ages/
บริษัท
-
พีอาร์เอ็น
-
เทคโนโลยี
-
จ ากัด/
1448672988739788?ref=bookmarks
www.facebook.com/pages/PRN
-
Technology
-
COLTD/
1520687688144996
บริษัทพีอาร์เอ็น    14 ก.ย. 2559 เวลา 13:18:01  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.228.115.216
กรอกรหัสก่อนโพส