ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๑๓๑๑ สป. โดยวิธีเ 13 มี.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) 13 มี.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 13 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๒๙๕๙ สป. โดยวิธีเ 08 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๑๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะ 08 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๑๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะ 08 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๔๕๐๒ โดยวิธีเฉพาะ 08 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๔๕๐๓ No 08 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด No.๔๘๐ ๕๙ ๐๐๗๔ 08 มี.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัันฯ (กองสวัสดิการ) 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง No.๔๔๒ ๕๙ 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทะเบียน กฉ-๔๕๒๙ สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑๒ รายการ ทะเบียน นค-๒๘๒๔ สป. โดยว 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๗ รายการ ทะเบียน บต-๓๖๕๗ สป. โดยวิ 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ No.๔๒๐ ๔๔ ๐๐๑๑ ทต.๒๒๓/๓, 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๓ รายการ ทะเบียน ๘๔-๐๖๕๔ สป. โดยวิ 07 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๑๒ ชุด (โครงการประชุมร่วมระห 06 มี.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กองศึกษา 06 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาลฯ (เหมาเช่าเต็นท์) จำนวน ๑ 06 มี.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารช 26 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารช 26 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3รายการ(กองช่าง) 26 ก.พ. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3รายการ(สำนักปลัด) 26 ก.พ. 2561
  ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ(กองช่าง) 26 ก.พ. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน10รายการ(กองช่าง) 26 ก.พ. 2561

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11