ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานข้ามคลองสำโรงข้างศูนย์บริการสาธารณสุขศรีษะจรเข้ให 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ­๒๖ รายการ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๕๔-๐๐๕๗ โดยวิธีเ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด ๒๔๐ ลิตร) ๓ 19 ก.ย. 2562
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด (๔๒ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กจ-๒๖๖๔ 19 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กจ-๔๒๐๖ 19 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาศ 18 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภ 18 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามสำ 18 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๙ รายการ 18 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดดับเพลิงด้ 18 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑๗ รายการ (ทะ 18 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๖ รายการ โครงการสนับสนุนค่า 18 ก.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องโทรสาร ๔๒๔-๖ 18 ก.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องสูบน้ำหางพญานาค ขนาดท่อ12นิ้ว จำนวน2ตัว 18 ก.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำหางพญานาค จำนวน 2 ตัว (ปี61) 18 ก.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 16 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องโทรสาร ๔๒๔-๖๐-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพา 16 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) ทะเบียน กจ-๔๒๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 16 ก.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กจ-๒๖๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ 16 ก.ย. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11