ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมั 21 พ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (การเช่าแท่นน้ำมันและแท่นไฟสำหรับฝึกผจญเพลิงพร้อมชุดผจญเพลิงในอาคาร (โครงการฝ 21 พ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ (โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรร 21 พ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา 21 พ.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมั 21 พ.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ (โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรร 21 พ.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแท่นน้ำมันและแท่นไฟสำหรับฝึกผจญเพลิงพร้อมชุดผจญเพลิงในอาคาร (โครงการฝึกอ 21 พ.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา 21 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ๘๒-๗๔๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจา 21 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน บต.๘๗๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจ 21 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ทะเบียน กฉ๔๓๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 21 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน ๘๓-๑๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจ 21 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทะเบียน นค-๙๔๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน ๘๔-๐๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจ 21 พ.ย. 2562
  ประกาศ เทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลต 21 พ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง ด้ 21 พ.ย. 2562
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล 20 พ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง ด้ 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทะเบียน นค-๙๔๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน ๘๔-๐๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจ 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ๘๒-๗๔๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจา 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน บต.๘๗๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจ 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน ๘๓-๑๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจ 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ทะเบียน กฉ๔๓๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 20 พ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ เช่าเวทีพร้อมตกแต่งเวที 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๘ รายการ (ทะเ 20 พ.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sumsung รุ 19 พ.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๗ รายการ (ทะเ 19 พ.ย. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (ทะเ 19 พ.ย. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๘ รายการ (ทะเบียน กจ-๒๖๖๔) โดยวิธี 18 พ.ย. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11