ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 24 พ.ค. 2561
  ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร 24 พ.ค. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 24 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการ 23 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย (พร้อมเสาและขายึด) จำนวน ๒ รายการ โดย 22 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องโรเนียว ยี่ห้อ MONGDA รุ่น RD ๓๖๐๘ ครุภัณ 22 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ (๒๐๐ ksc) จำนวน ๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเ 22 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กอง 21 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการ 21 พ.ค. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ 6 17 พ.ค. 2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรัปปรุงสวนสุขภาพ ๖๐ พรรษามหาราชินี(ปี๒๕๕๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอ 17 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2561
  โครงการ อาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร) 16 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนว 16 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ-๔๐๙๐ จำนวน ๕ รายกา 15 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๔๕๔ สป. จำนวน ๒ 15 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทะเบียน ๘๓-๔๕๐๓ สป. จำนวน ๓ รายการ โดยวิ 15 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อาหารเสริมนมฯ ) 11 พ.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ 10 พ.ค. 2561
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม 08 พ.ค. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร 08 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วัสดุยานพาหนะฯ (รถจักรยานยน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 08 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองวิชาการ 01 พ.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 01 พ.ค. 2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 01 พ.ค. 2561

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11