ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ 18 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 15 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 15 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 14 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 14 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กฉ-๖๘๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจา 13 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๘ รายการ (ทะเ 13 ก.พ. 2562
  แบบ บก.01 โครงการขุดฝังท่อลอดระบายน้ำ บริเวณถนนสายบีตัดถนน C5 12 ก.พ. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดฝังท่อลอดระบายน้ำ บริเวณถนนสายบีตัดถ 12 ก.พ. 2562
  แบบ บก.01 โครงการขุดฝังท่อลอดระบายน้ำ บริเวณหัวถนนC5 12 ก.พ. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดฝังท่อลอดระบายน้ำ บริเวณหัวถนน C๕(ปี 12 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 12 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสาม 08 ก.พ. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 07 ก.พ. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) 06 ก.พ. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 06 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) ทะเบียน ๘๔-๐๖๕ 04 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๖ รายการ (ทะเบ 04 ก.พ. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (ทะเบ 04 ก.พ. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.พ. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง ประจำปี 31 ม.ค. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง ประจำปี 31 ม.ค. 2562
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ 31 ม.ค. 2562
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑ โครงการ โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง ประจำปีงบประมา 31 ม.ค. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11