ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยขณะนี้ เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้ว่า จ้างให้ บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลฯ ต้องดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในขณะนี้ บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลฯ ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเก็บภาษีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงเรียนมายังเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ ของทางบริษัทเซอร์เวย์ซิมเทม จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การสำรวจของเจ้าหน้าที่ของบริษัทเซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น อาจจะต้องมีการเก็บภาพหรือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อประกอบการสำรวจในครั้งนี้ ประกอบกับการสำรวจในครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่ของทาง บริษัทเซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด จะต้องติดบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจที่เทศบาลบางเสาธงออกให้เท่านั้น

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาแจ้งให้เทศบาลฯทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๓๐-๓๕๐๑-๕ ต่อ ๒๔, ๕๔, ๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net