ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง

เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ระหว่างวันที่ 1 -2  มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

..................................................................................................

 

ตามที่ เทศบาลตำบลบางเสาธง  ได้จ้างเหมา นางอำนวย  พรหมชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 1 -2  มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน  25,840.- บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

                   บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุแล้ว  และเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้แจ้งให้ผู้ตรวจรับพัสดุให้มาทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง และวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนโครงการ 3  

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   วันที่  4  มิถุนายน  2562

 

 

(นางประนอม    แซ่ลี้)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง

ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net