ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง

1. นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

หากผู้ใดมีความประสงค์จะโอน ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล หนังสือแจ้งยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2330-3501-4 ต่อ 19

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

-------------------------------------------------------

งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net