ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสาธงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสาธงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๗ อัตรา

(๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวม ๑๕ อัตรา

(๑) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา

(๖) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๕ อัตรา

(๗) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) หรือติดต่อสอบถาม ๐-๒๓๓๐-๓๕๐๑-๕ ต่อ ๑๙

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net