ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสาธงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสาธงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๗ อัตรา

(๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวม ๑๕ อัตรา

(๑) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา

(๖) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๕ อัตรา

(๗) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) หรือติดต่อสอบถาม ๐-๒๓๓๐-๓๕๐๑-๕ ต่อ ๑๙

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net