ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งปิดการจราจร

ด้วยเทศบาลตำบลบางเสาธง กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสาธารณะสุขใจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการปิดจราจรเป็นการชั่วคราว ดังนี้
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ปิดถนนสาย C2 ฝั่งขาเข้าเคหะเมืองใหม่บางพลี ตั้งแต่แยกธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึงแยกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ปิดถนนสาย C2 ทั้งสองฝั่งจราจร ตั้งแต่แยกธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึง แยกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตลอดทั้งวัน
เปิดเส้นทางจราจรให้สัญจรได้ปกติในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบางเสาธง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามป้ายแนะนำ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง 02-330-3501-5 ต่อ 35

ประกาศเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net