ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง

เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

______________________

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลบางเสาธงจึงขอแจ้งกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ มาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทราบรายละเอียดและระยะเวลาในการชำระภาษี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า บริษัท ธนาคาร หอพัก แฟลต อพาร์ตเมนท์ ดอนโดมิเนียม โรงเรียนเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและให้ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่เก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ และเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายและชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่ดินว่างเปล่าเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่

ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบรายการที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม–เมษายน ของทุกปี

สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลบางเสาธง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2330-3501-5 ต่อ 23-24

ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net