ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

(คนพิการรายใหม่)

1.คุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

1.1.เป็นผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ๆ มาก่อน

1.2. มีสัญชาติไทย

1.3.มีภูมิลำเนา/ ทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลบางเสาธง

1.4.มีบัตร หรือ สมุดประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

1.5. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ข้อยกเว้น

** กรณีผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่มีความพิการ สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการได้อีก**

2.หลักฐาน ที่ต้องนำไปในการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ มีดังนี้

2.1. สำเนาบัตรคนพิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)จำนวน 1 ใบ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ

2.3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ คนพิการจำนวน 1 ใบ

2.4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ระบุเลขบัญชีของผู้พิการ หรือของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ (ธนาคารกรุงไทยถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

2.5. ใบมอบอำนาจกรณีคนพิการไม่สามารถดำเนินการเองได้ จำนวน 1 ใบ

2.6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจำนวน 1 ใบ

2.7. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ใบ

3.วัน-เวลา–สถานที่ลงทะเบียน

คนพิการที่มีคุณสมบัติและหลักฐานตามข้อ 1 และ ข้อ2 ให้ไปขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

ได้ ณ เทศบาลตำบล บางเสาธง บริเวณชั้น 1ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

*******************************************

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 02 - 3303501 ต่อ 29**

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.1. มีสัญชาติไทย

1.2.ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501 (จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีถัดไป)

1.3. ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือรับเงินสวัสดิการจากรัฐ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด

1.4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น คนพิการ และ ผู้ป่วยโรคเอดส์

1.6.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา/ ทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง

1.7.ต้องไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใด ๆ มาก่อน

2.วัน-เวลา–สถานที่ลงทะเบียน

ท่านผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 ให้ไปขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ ณ เทศบาลตำบล

บางเสาธง บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

3.หลักฐานการขึ้นทะเบียน ดังนี้

3.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง ของผู้สูงอายุจำนวน1ใบ

3.2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริงของผู้สูงอายุ จำนวน1 ใบ

3.3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมตัวจริง จำนวน 2 ใบ

4.กรณีที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปขึ้นทะเบียนแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

4.1. ใบมอบอำนาจจำนวน 1ใบ

4.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจจำนวน1ใบ

4.3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจจำนวน 1ใบ

หมายเหตุ ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ใน เดือนตุลาคม 2561)

*******************************************

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 02 - 3303501 ต่อ 29**

ประกาศเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net