ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสุขใจ 

และเปิดรับสมัครผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 5 – 7 ปี(เกิดปี พ.ศ. 2555– 2553 )

ประกวดนางนพมาศ ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15-25 ปี (เกิดปี พ.ศ. 253 2545) ไม่จำกัดภูมิลำเนา

ประกวดกระทง  ฐานกระทงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว และฐานกระทงสามารถใช้วัสดุอะไรก็ได้แต่ส่วนอื่นให้เป็นวัสดุธรรมชาติ

ผู้ที่สนใจ ประกวดนางนพมาศหรือหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง สามารถขอรายละเอียดและใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ พฤศจิกายน 2560 ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 35 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net