ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 แขวงการทางสมุทรปราการ จะดำเนินการปิดการจราจรและเปิดทางเบี่ยงชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง

แขวงการทางสมุทรปราการ จะดำเนินการปิดการจราจรและเปิดทางเบี่ยงชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน 
แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) – กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) ปริมาณงาน 8 แห่ง ได้แก่

- กม.22+440 ทางขนานขาเข้า (คลองจระเข้ใหญ่)
- กม.22+440 ทางขนานขาออก (คลองจระเข้ใหญ่)
- กม.22+440 ทางหลักขาเข้า (คลองจระเข้ใหญ่)
- กม.22+440 ทางหลักขาออก (คลองจระเข้ใหญ่) 
- กม.23+872 ทางขนานขาเข้า (คลองบางกระเทียม)
- กม.23+872 ทางขนานขาออก (คลองบางกระเทียม)
- กม.23+872 ทางหลักขาเข้า (คลองบางกระเทียม)
- กม.23+872 ทางหลักขาออก (คลองบางกระเทียม)

และจะทำการปิดการจราจรและเปิดทางเบี่ยงชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามรายละเอีด ดังนี้

- การจราจรด้านทางหลักขาออก ให้เบี่ยงออกที่ กม.21+800 (ก่อนถึงบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ฯ)เพื่อใช้ช่องทางขนานขาออก ระยะทางประมาณ 800 เมตร และสามารถกลับมาใช้ช่องทางหลักขาออกได้ตามปกติที่ทางเบี่ยง กม.22+600(บริเวณหน้าโรงงาน TOA)
- ประชาชนที่จะเดินทางไปเคหะบางพลีเมืองใหม่สามารถใช้สะพานกลับรถ ที่ กม.24+700 ได้เหมือนเดิม ส่วนประชาชนที่จะเดินทางไปบางพลีน้อยและชลบุรี สามารถให้ทางด่วนยกระดับบูรพาวิถี ที่ กม.12+600 และใช้ถนนสุขุมวิท เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

จึงขอให้โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น และขอให้ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ หากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว 

*****ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แขวงการทางสมุทรปราการ กรมทางหลวง โทร. 0 2312 5118 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 0 2354 6530 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net