ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักและเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณี และสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทย

กำหนดการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
วันที่ 18 เมษายน 2556

เวลา 06.00 น. - พร้อมกัน ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์
เวลา 07.30 น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เวลา 08.00 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให้ศีล
เวลา 08.30 น. - นายเดช อิงคสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
เวลา 08.45 น. - นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง กล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์
เวลา 09.00 น. - นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ประชาชนสรงน้ำพระสงฆ์ และ   ร่วมกันสรงน้ำหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์
เวลา 09.30 น. - นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชาชน รดน้ำขอพรจากผู้สูง   อายุ
เวลา 10.00 น. - ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ประชาชนข้ารดน้ำขอพรจาก นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายก   เทศมนตรีตำบลบางเสาธง 
เวลา 11.00 น. - ชมการแสดงบนเวที
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น. - ตั้งขบวนรถแห่หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์และนางสงกรานต์
เวลา 13.30 น. - เริ่มเคลื่อนขบวนแห่รถนางสงกรานต์ไปรอบเทศบาลตำบลบางเสาธง จากลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ -   เข้าถนน ซี 4 - เลี้ยงขวาเข้าถนนริมคลองเจริญราษฎร์ - เข้าถนน ซี 3 - สิ้นสุดขบวนที่ลานหลวงพ่อนาค
เวลา 17.00 น. - เสร็จพิธี
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เม.ย. 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net