ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประกอบด้วย

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย

(๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

(๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

(๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา

(๘) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา

(๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา

(๑๐) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ประกอบด้วย

(๑) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน ๓ อัตรา

๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย

(๑) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

(๒) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๒ อัตรา

(๔) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๔ อัตรา

(๕) ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖     ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) หรือติดต่อสอบถาม ๐-๒๓๓๗-๐๓๑๔

ประกาศเมื่อวันที่ 05 เม.ย. 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net