ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๙ อัตรา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลตำบลบางเสาธง จะรับโอนพนักงานเทศบาล ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง รวม ๑๙ อัตรา ดังนี้
๑. ตำแหน่งสายงานบริหาร
      ๑.๑ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน
      ๒.๑ บุคลากร  ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา
๒.๒ นิติกร 
 ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา
๒.๓ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา
๒.๔ นักวิชาการคลัง 
 ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา
๒.๕ สถาปนิก 
 ๓-๕/๖ว จำนวน ๑ อัตรา
๒.๖ นักวิชาการสุขาภิบาล  ๓-๕/๖ว จำนวน ๒ อัตรา
๒.๗ เจ้าพนักงานทะเบียน ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
๒.๘ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
   ๒.๙ เจ้าพนักงานพัสดุ 
 ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
๒.๑๐ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๒-๔/๕ จำนวน ๒ อัตรา
๒.๑๑ นายช่างผังเมือง  ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
๒.๑๒ นายช่างไฟฟ้า  ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
๒.๑๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๒-๔/๕ จำนวน ๔ อัตรา


ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
-------------------------------------------------------
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net