ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2556 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากแรงกดดันต่อเงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนัก

กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค จากปีฐาน2550 

เป็นปีฐาน 2554

โดยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนมกราคม 2556 เท่ากับ 104.44 (ปี 2554 = 100) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.16 (เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.39) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นในอัตราชะลอลง และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน (มกราคม 2555) สูงขึ้นร้อยละ 3.39 (เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 3.63) ซึ่งอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ เนื่องจากแรงกดดันต่อเงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนัก

กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.80 – 3.40 โดยมีสมมติฐานคือ ราคาน้ำมันดิบดูไบ อยู่ระหว่าง 100 – 120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 28.50 – 32.50 บาท/เหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนต่อไป

การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภค ปัจจัยหลักมาจากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ตามการสูงขึ้นของ ราคาอาหาร ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ไข่ไก่ เครื่องประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ขณะที่สินค้าประเภทผักและผลไม้สดมีการปรับราคาลดลง เนื่องจาก สภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลดีต่อผัก โดยเฉพาะผักใบ และผลไม้บางชนิด ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีการปรับราคาลดลงเช่นกัน

สำหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.20 จากการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย รวมทั้งสินค้าและบริการอื่นที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด คนงาน/คนรับใช้ และการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เป็นต้นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม 2556

กระทรวงพาณิชย์ มีการปรับปรุงน้ำหนักและปีฐานจากปี 2550 เป็นปี 2554 มีจำนวนสินค้าและบริการที่ใช้คำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก 417 รายการ เป็น 450 รายการ โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 และขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประเทศ เดือนมกราคม 2556 โดยสรุป ดังนี้

จากการสำรวจราคาสินค้าและบริการทั่วประเทศจำนวน 450 รายการครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2556

ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนมกราคม 2556 เท่ากับ 104.44 (เดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 104.27)

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2556 เมื่อเทียบกับ

2.1 เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.16

2.2 เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 3.39

3. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2556 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.16 (เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.39) จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงาน โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08 หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.20

3.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.08 สาเหตุจากการสูงขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ ร้อยละ 1.03 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้นได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไก่ย่าง ปลาช่อนสด ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทู กุ้งขาวและปลาหมึก นอกจากนี้สินค้าประเภทข้าวสารเจ้า ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารบริโภคนอกบ้านมีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ขณะที่ดัชนีหมวดผักและผลไม้ลดลงร้อยละ 2.10 โดยเฉพาะหมวดผักสด ดัชนีลดลงร้อยละ 3.68 (ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี เห็ด) และหมวดผลไม้ลดลงร้อยละ 0.32 (ส้มเขียวหวาน แตงโม กล้วยน้ำว้า ชมพู่ ) เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากประกอบกับเป็นฤดูกาลผลิตของผลไม้บางชนิด นอกจากนี้ สินค้าประเภทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง ร้อยละ 0.01 ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เป็นต้น

3.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.20 (เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.11) จากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศ ร้อยละ 0.75 ตามภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้สินค้าและบริการอื่นที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคหสถานสูงขึ้น ร้อยละ 0.26 (ค่าเช่าบ้าน อิฐ ค่าแรงช่างประปา) ค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น ร้อยละ 1.08 จากการประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) งวดใหม่ (ประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 56 ปรับสูงขึ้น 4.04 สตางค์ต่อหน่วย)
ค่าน้ำประปา ร้อยละ 1.01 คนรับใช้/คนทำงานบ้าน ร้อยละ 0.86 สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน ร้อยละ 0.25 (ผ้าม่าน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน มุ้ง) สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด ร้อยละ 0.08 (ก้อนดับกลิ่น สารกำจัดแมลง/ ไล่แมลง น้ำยาปรับผ้านุ่ม) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ 0.04 (ยาหอม ยาหม่อง ยาฆ่าเชื้อรา ยาลดกรดในกระเพาะ ถุงยางอนามัย) ค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 0.13 (น้ำยาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ใบมีดโกน แป้งทาผิวกาย ยาสีฟัน น้ำหอม)

สินค้าและบริการที่มีราคาลดลง ได้แก่ การสื่อสารลดลง ร้อยละ 0.05 (ค่าบริการใช้อินเตอร์เน็ต) และค่าอุปกรณ์การบันเทิง ร้อยละ 0.03 (แฟลซไดรฟ์)

4. พิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 3.39 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.30 โดยดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 0.58 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำสูงขึ้นร้อยละ 1.06 ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 17.24
เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 0.52 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.33 และอาหารสำเร็จรูปสูงขึ้นร้อยละ 2.77 สำหรับดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.78 จากการสูงขึ้นของหมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 3.34 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 1.01 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 1.21 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้น
ร้อยละ 2.96 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 7.59 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ร้อยละ 0.51

5. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (คำนวณจากรายการสินค้าและบริการ 312 รายการ)

คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจำนวน 138 รายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม 2556 เท่ากับ 102.79 เมื่อเทียบกับ

5.1 เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.08

5.2 เดือนมกราคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.59

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม 2556 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้น ร้อยละ 0.08 (เดือนธันวาคม 2555 สูงขึ้น ร้อยละ 0.04) จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำประปา สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน (มุ้ง ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม) สิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด (น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น สารกำจัดแมลง)
คนรับใช้หรือคนทำงานบ้าน ค่าฝากเลี้ยงเด็กและยามดูแลความปลอดภัย และ
ค่าของใช้ส่วนบุคคล (ยาสีฟัน
แชมพูสระผม น้ำหอม ลิปสติก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว แปรงสีฟัน กระดาษชำระ ครีมนวดผม น้ำยาระงับกลิ่นกาย
ค่าแต่งผมชาย ค่าทำเล็บ) สำหรับสินค้าและบริการที่ราคาลดลง เช่น วัสดุก่อสร้าง (แผ่นไม้อัด ปูนซีเมนต์) บริภัณฑ์อื่น ๆ (เตาอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า) และค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

เมื่อเทียบกับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนมกราคม 2556 ยังอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย

*********************

กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค

สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

1 กุมภาพันธ์ 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทำโดย สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

โทรศัพท์ 0-25075846 – 55 โทรศัพท์สายด่วน 0-25077000

http://www.price.moc.go.th เลือกหัวข้อดัชนีราคาผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ “ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าทุกระดับ

มี ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net