ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในวันเด็กแห่งชาติ

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ชิงเงินรางวัลร่วม ๓๐,๐๐๐ บาท

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ โรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)


หลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เหลือใช้

 

๑.     คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

๑.๑  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

๑.๒  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

 

๒.     ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

๒.๑  ประเภทสวยงาม

๒.๒  ความคิดสร้างสรรค์

๒.๓  แข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน


๓.     วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

๓.๑  วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม

๓.๒  ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่จำกัดชนิด รูปแบบอิสระ

๓.๓  ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง

๓.๔  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

๔.     เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน

๔.๑  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์                                   ๑๐     คะแนน 

๔.๒  ความร่วมมือในการทำงาน                                     ๑๐     คะแนน

๔.๓  ความประหยัดและคุ้มค่า                                       ๒๐     คะแนน

๔.๔  การใช้และการเก็บอุปกรณ์                                    ๒๐     คะแนน

๔.๕  ความประณีต คงทน สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์   ๓๐     คะแนน

    ๔.๖  ประโยชน์ใช้สอย                                                      ๑๐     คะแนน

** ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

** เริ่มแข่งขันการประกวดเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประกาศเมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net