ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขนส่งปากน้ำขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันจะมีประชาชนจำนวนมาก จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ ส่งผลให้สภาพการจราจรบนท้องถนนจะคับคั่ง ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง และมักจะมีอุบัติเหตุจากการเดินทางใช้รถใช้ถนนตามมาก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติดังนี้ คือ ตรวจสภาพความพร้อมของรถ , สวมหมวกนิรภัยและเปิดไฟหน้ารถทุกครั้ง , คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ , ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา , ผู้ขับรถความพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง กรณีรถกระบะควรงดหรือหลีกเลี่ยงการบรรทุกผู้โดยสารที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในทุกกรณี
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎของจราจรอย่างเคร่งครัด ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง/
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2555
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net