ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   07 ต.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   02 ต.ค. 2558
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   24 ก.ย. 2558
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   16 ก.ย. 2558
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   15 ก.ย. 2558
  ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเคหะเมืองใหม่บางพลี   04 ก.ย. 2558
  ห้องสมุดประชาชน   22 ส.ค. 2558
  เชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี   07 ส.ค. 2558
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   08 มิ.ย. 2558
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานช่าง6)   26 พ.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   15 พ.ค. 2558
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร   21 เม.ย. 2558
  เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์   07 เม.ย. 2558
  ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘   30 มี.ค. 2558
  การแจ้งการครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง   27 มี.ค. 2558
  สมุทรปราการเชิญชวนร่วมประกวดคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ปากน้ำเกมส์”   23 มี.ค. 2558
  งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2557   22 ม.ค. 2558
  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2558   19 ม.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเสาธง   08 ม.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   05 ม.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ   05 ม.ค. 2558
  กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่   23 ธ.ค. 2557
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   17 ธ.ค. 2557
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   01 ธ.ค. 2557
  เชิญร่วมงาน 5 ธันวามหาราช   19 พ.ย. 2557
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน x๑ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   12 พ.ย. 2557
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 ต.ค. 2557
  ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 ต.ค. 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2557   16 ต.ค. 2557
  เชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง   15 ต.ค. 2557

หน้าที่ :: 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net