ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2559   10 ม.ค. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   30 ธ.ค. 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   28 ธ.ค. 2559
  แจ้งกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่   14 ธ.ค. 2559
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   14 ธ.ค. 2559
  กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙   01 ธ.ค. 2559
  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)   01 ธ.ค. 2559
  จ้างเหมาจัดพิธีถวายอาลัย   16 พ.ย. 2559
  ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ   31 ต.ค. 2559
  ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   31 ต.ค. 2559
  ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   14 ก.ย. 2559
  ขอเชิญแห่เทียนพรรษา   12 ก.ค. 2559
  รับโอนพนักงานเทศบาล ๒๖ อัตรา   20 มิ.ย. 2559
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลบางเสาธง   16 มิ.ย. 2559
  ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด   23 พ.ค. 2559
  เชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น   03 มี.ค. 2559
  การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร   03 มี.ค. 2559
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคีพัฒนา   26 ก.พ. 2559
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ2559   26 ก.พ. 2559
  งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2558   12 ม.ค. 2559
  เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ   05 ม.ค. 2559
  เชิญร่วมงาน 5 ธันวามหาราช   27 พ.ย. 2558
  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าฟรี   23 พ.ย. 2558
  bike for dad   21 พ.ย. 2558
  ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2559   04 พ.ย. 2558
  ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 ต.ค. 2558
  การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ   30 ต.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมประกวดกระทงประจำปี 2558   29 ต.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558   29 ต.ค. 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2558   29 ต.ค. 2558

หน้าที่ :: 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net