ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2560   12 ต.ค. 2560
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   03 ต.ค. 2560
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   03 ต.ค. 2560
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่สาม   21 ก.ย. 2560
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 ก.ย. 2560
  รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   13 ก.ย. 2560
  ชาวบางเสาธงปลูกดอกเรือง ด้วยใจ ถวายพ่อ   06 ก.ย. 2560
  บริจาคโลหิต   10 ส.ค. 2560
  ถวายสักการะพระบรมศพ   10 ส.ค. 2560
  เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9   08 ส.ค. 2560
  ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน   07 ส.ค. 2560
  เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว   25 ก.ค. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   19 ก.ค. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   14 ก.ค. 2560
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   12 ก.ค. 2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   29 มิ.ย. 2560
  ขอเชิญแห่เทียนพรรษา 2560   29 มิ.ย. 2560
  คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย   22 มิ.ย. 2560
  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พ่อหลวง   21 มิ.ย. 2560
  ทำฟันฟรี   21 มิ.ย. 2560
  รับโอนพนักงานเทศบาล   11 เม.ย. 2560
  สงกรานต์ปลอดภัย 60   04 เม.ย. 2560
  สงกรานต์60   03 เม.ย. 2560
  ร่วมประชุมร่วมระหว่างผู้บิหาร ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชนและภาคีเครือข่าย   16 มี.ค. 2560
  จังหวัดเคลื่อนที่   13 มี.ค. 2560
  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า จำนวน 3 จุด   20 ก.พ. 2560
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ถนนสายซี 2   09 ก.พ. 2560
  ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนซี 2   09 ก.พ. 2560
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่หนึ่ง   01 ก.พ. 2560
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน   11 ม.ค. 2560

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net