ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   07 ส.ค. 2561
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   24 ก.ค. 2561
  มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา   16 ก.ค. 2561
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561   13 ก.ค. 2561
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา   13 ก.ค. 2561
  จัดทำประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น การปิด-เปิดจราจรบริเวณแยกไทยพาณิชย์   23 พ.ค. 2561
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส   15 พ.ค. 2561
  สงกรานต์ปลอดภัย 61   02 เม.ย. 2561
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2561   02 เม.ย. 2561
  ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม   20 ก.พ. 2561
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส   15 ก.พ. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีประจำปี 2561   06 ก.พ. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีประจำปี 2561   06 ก.พ. 2561
  รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   02 ก.พ. 2561
  ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   16 ม.ค. 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   09 ม.ค. 2561
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ   08 ม.ค. 2561
  ปีใหม่ปลอดภัย61   22 ธ.ค. 2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางเสาธงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   21 ธ.ค. 2560
  แจ้งกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่   21 ธ.ค. 2560
  วันพ่อแห่งชาติ 2560   04 ธ.ค. 2560
  สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง   24 พ.ย. 2560
  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560   21 พ.ย. 2560
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่สี่   21 พ.ย. 2560
  รับโอนพนักงานเทศบาล   21 พ.ย. 2560
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561   21 พ.ย. 2560
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560   01 พ.ย. 2560
  จิตอาสาเฉพาะกิจฯรับมอบสิ่งของพระราชทาน   19 ต.ค. 2560
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง   16 ต.ค. 2560
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ   16 ต.ค. 2560

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net