ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   24 ก.ย. 2558
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   16 ก.ย. 2558
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   15 ก.ย. 2558
  ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะ บริเวณหลังตลาดสดเคหะเมืองใหม่บางพลี   04 ก.ย. 2558
  ห้องสมุดประชาชน   22 ส.ค. 2558
  เชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี   07 ส.ค. 2558
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   08 มิ.ย. 2558
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานช่าง6)   26 พ.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   15 พ.ค. 2558
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร   21 เม.ย. 2558
  เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์   07 เม.ย. 2558
  ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘   30 มี.ค. 2558
  การแจ้งการครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง   27 มี.ค. 2558
  สมุทรปราการเชิญชวนร่วมประกวดคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ปากน้ำเกมส์”   23 มี.ค. 2558
  งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2557   22 ม.ค. 2558
  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2558   19 ม.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเสาธง   08 ม.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ   05 ม.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   05 ม.ค. 2558
  กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่   23 ธ.ค. 2557
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง   17 ธ.ค. 2557
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   01 ธ.ค. 2557
  เชิญร่วมงาน 5 ธันวามหาราช   19 พ.ย. 2557
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน x๑ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   12 พ.ย. 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2557   16 ต.ค. 2557
  ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 ต.ค. 2557
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 ต.ค. 2557
  เชิญร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง   15 ต.ค. 2557
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลบางเสาธง   13 ต.ค. 2557
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล   21 ส.ค. 2557

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net