ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม   13 ธ.ค. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ธ.ค. 2561
  ปิดสะพานข้ามคลองสำโรง(อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง)   27 พ.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน   20 พ.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน   20 พ.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน   20 พ.ย. 2561
  แจ้งปิดการจราจร   16 พ.ย. 2561
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาที่4 พ.ศ.2561   14 พ.ย. 2561
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562   08 พ.ย. 2561
  เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง   31 ต.ค. 2561
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561   31 ต.ค. 2561
  งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   26 ต.ค. 2561
  จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ   22 ต.ค. 2561
  เชิญร่วมงานวันปิยมหาราช   22 ต.ค. 2561
  ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   19 ต.ค. 2561
  รับสมัครหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และประกวดกระทงสวยงาม   19 ต.ค. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ต.ค. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ต.ค. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2561
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ก.ย. 2561
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.ย. 2561
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล   10 ก.ย. 2561
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 (1 เม.ย.61-30 มิ.ย.61)   10 ก.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองศึกษา   07 ก.ย. 2561
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้รางเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06 ก.ย. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชน โดยวิ   22 ส.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชน โดยวิ   20 ส.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจา   20 ส.ค. 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ส.ค. 2561

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net