ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารของเทศบาล   19 ก.ย. 2551
  ประกาศวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ   19 ก.ย. 2551
  การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   11 ก.ย. 2551
  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   16 ก.ค. 2551
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) เทศบาลตำบลบางเสาธง   27 มิ.ย. 2551
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   24 มิ.ย. 2551
  เทศบาลตำบลบางเสาธงมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล   15 พ.ค. 2551
  การจัดโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน   25 มี.ค. 2551
  ประกาศ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ วันประกาศผลสอบคัดเลือก   26 ก.พ. 2551
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   20 ก.พ. 2551
  เทศบาลตำบลบางเสาธงรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   24 ม.ค. 2551
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญร่วมงาน   02 ม.ค. 2551
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอความร่วมมือประชาชน ให้ข้อมูล จปฐ. กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.   23 พ.ย. 2550
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใน   23 พ.ย. 2550
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญประชาชนร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา”   23 พ.ย. 2550
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญร่วมงาน “5 ธันวามหาราช”   19 พ.ย. 2550
  เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   16 พ.ย. 2550
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางเสาธง   12 พ.ย. 2550
  ประกาศ เรื่อง การให้บริการประชาชนผู้ซึ่งประกอบกิจการต่างๆ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเสาธง   07 พ.ย. 2550
  ประกาศ เรื่อง ปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน   07 พ.ย. 2550
  ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551   04 ต.ค. 2550
  ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550   04 ต.ค. 2550
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) เทศบาลตำบลบางเสาธง   05 ส.ค. 2550
  คำแถลงนโยบายของนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง   04 ส.ค. 2550
  วันแม่   03 ส.ค. 2550
  แจ้งความคืบหน้าการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์   03 ส.ค. 2550

หน้าที่ :: 11   12   13   14   15   16  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net