ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   24 พ.ย. 2553
  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธงใช้บริการงานทะเบียนราษฎรนอกสถานที่   24 พ.ย. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2553   18 พ.ย. 2553
  ชี้แจงกรณีร้องเรียนขายของบริเวณทางเข้าหน้าเทศบาลตำบลบางเสาธง   22 ต.ค. 2553
  รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494)   22 ต.ค. 2553
  เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมในระยะวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2553 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ   22 ต.ค. 2553
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554   22 ต.ค. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน 2553   15 ต.ค. 2553
  รับโอนนักบริหารงานทั่วไป 8   13 ต.ค. 2553
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   11 ต.ค. 2553
  เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมเข้าค่ายฝึกซ้อมฟุตบอล   06 ต.ค. 2553
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2553   30 ก.ย. 2553
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   29 ก.ย. 2553
  น้ำประปาไม่ไหล   20 ก.ย. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม 2553   20 ก.ย. 2553
  ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการทุกรูปแบบ จะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT (รถไฟใต้ดิน)   15 ก.ย. 2553
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2552   06 ก.ย. 2553
  รับโอนพนักงานเทศบาลจำนวน 8 อัตรา   02 ก.ย. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2553   23 ส.ค. 2553
  คอทองแดงควรเลิกเหล้าถาวร พบเสี่ยงตายด้วยโรคหัวใจ   23 ส.ค. 2553
  สาธารณสุขปากน้ำเตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณากาแฟลดความอ้วน   23 ส.ค. 2553
  สาธารณสุขปากน้ำบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี   23 ส.ค. 2553
  เชิญร่วมประกวด   10 ส.ค. 2553
  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2553   03 ส.ค. 2553
  ขอเชิญร่วมการประชุม   15 ก.ค. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมิถุนายน 2553   15 ก.ค. 2553
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   15 ก.ค. 2553
  เชิญร่วมงาน อำเภอเคลื่อนที่   07 ก.ค. 2553
  มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคม ลูกโป่งสวรรค์ การจุดพลุ บั้งไฟในเทศการต่างๆ   02 ก.ค. 2553
  ขอเชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่   22 มิ.ย. 2553

หน้าที่ :: 10   11   12   13   14   15   16   17   18  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net