ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  บขส. ออกจำหน่ายตั๋วรถล่วงหน้า   24 พ.ค. 2555
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2555   02 พ.ค. 2555
  ขอเชิญชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555   20 เม.ย. 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555   11 เม.ย. 2555
  เชิญเยาวชนร่วมเข้าประกวดผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์   30 มี.ค. 2555
  ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2555   21 มี.ค. 2555
  ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร   08 มี.ค. 2555
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง   06 มี.ค. 2555
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับวิสาหกิจชุมชน ธนาคารขยะและโรงเพาะเห็ด   01 มี.ค. 2555
  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัจบ้าแก่สุนัขและแมวในชุมชน   28 ก.พ. 2555
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปี 2555   23 ก.พ. 2555
  การหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย   16 ก.พ. 2555
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   16 ก.พ. 2555
  จัดหางานสมุทรปราการจัดนัดพบแรงงานช่วยเหลือผู้ว่างงาน   16 ก.พ. 2555
  ระวัง!! สายเถื่อนหลอกทำงานสร้างสนามบินในเกาะกวม   16 ก.พ. 2555
  กรมการจัดหางาน จัดโซนนิ่งปลอดภัยใน ลิเบีย..   16 ก.พ. 2555
  สำรวจสถานประกอบการร้านค้าในตลาดเคหะเมืองใหม่บางพลี   13 ก.พ. 2555
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเสาธง   10 ก.พ. 2555
  รับโอนพนักงานเทศบาล   03 ก.พ. 2555
  กำหนดการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2555   01 ก.พ. 2555
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง   01 ก.พ. 2555
  น้ำประปาไม่ไหล   23 ม.ค. 2555
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   19 ม.ค. 2555
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2555   09 ม.ค. 2555
  บขส. ออกให้บริการจำหน่ายตัวเคลื่อนที่   23 ธ.ค. 2554
  กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555   16 ธ.ค. 2554
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่องการกำหนดการลา ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   14 ธ.ค. 2554
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555   09 ธ.ค. 2554
  ประกาศ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน   30 พ.ย. 2554
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2554   29 พ.ย. 2554

หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net