ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   26 ส.ค. 2554
  ยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด   24 ส.ค. 2554
  ขอเชิญใช้บริการทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ วันที่ 21 ส.ค.54   04 ส.ค. 2554
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   04 ส.ค. 2554
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554   01 ส.ค. 2554
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ๖   21 ก.ค. 2554
  เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่   21 ก.ค. 2554
  รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   19 ก.ค. 2554
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   19 ก.ค. 2554
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมกิจกรรมวันเข้าพรรษา   13 ก.ค. 2554
  แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2554   05 ก.ค. 2554
  คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประกันภัย 2 แห่ง   04 ก.ค. 2554
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน   04 ก.ค. 2554
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการแจกกล้าหญ้าแฝก   04 ก.ค. 2554
  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554   04 ก.ค. 2554
  ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554   28 มิ.ย. 2554
  ชี้แจงเรื่องร้องเรียนถนนสาย X๑ และ X๒   06 มิ.ย. 2554
  ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   10 พ.ค. 2554
  กำหนดจัดกิจกรรมโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ   27 เม.ย. 2554
  เลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรปราการ อาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 54   26 เม.ย. 2554
  ขอเชิญร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2554   26 เม.ย. 2554
  คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางเสาธง   21 เม.ย. 2554
  กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง   18 เม.ย. 2554
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554   18 เม.ย. 2554
  "ปีนี้คุณตรวจเอดส์แล้วหรือยัง"   04 เม.ย. 2554
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554   01 เม.ย. 2554
  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา   25 มี.ค. 2554
  ชี้แจงกระทู้ วันที่ 2 มีนาคม 2554   23 มี.ค. 2554
  กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2554 ระห่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2554   22 มี.ค. 2554
  เชิญเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อแผนดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   21 มี.ค. 2554

หน้าที่ :: 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net