ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เชิญเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อแผนดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   21 มี.ค. 2554
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด สมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2554   21 มี.ค. 2554
  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบางเสาธง   17 มี.ค. 2554
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด สมุทรปราการ เดือนมกราคม 2554   22 ก.พ. 2554
  จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2554   10 ก.พ. 2554
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   10 ก.พ. 2554
  14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทด์ ร่วมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์   09 ก.พ. 2554
  ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง 13 มี.ค. 54   07 ก.พ. 2554
  คุณสมบัติของผู้สมัคร สท.และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางเสาธง   27 ม.ค. 2554
  กำหนดระยะเวลายื่นแบบภาษี ประจำปี 2554   24 ธ.ค. 2553
  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554   22 ธ.ค. 2553
  เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้รับโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์จากอบจ.สมุทรปราการ   21 ธ.ค. 2553
  กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์จากภัยน้ำท่วม   17 ธ.ค. 2553
  รับโอนพนักงานเทศบาล   16 ธ.ค. 2553
  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   15 ธ.ค. 2553
  ขอเลื่อนกำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๔   07 ธ.ค. 2553
  ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   03 ธ.ค. 2553
  เชิณร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่   29 พ.ย. 2553
  ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554   24 พ.ย. 2553
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   24 พ.ย. 2553
  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธงใช้บริการงานทะเบียนราษฎรนอกสถานที่   24 พ.ย. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2553   18 พ.ย. 2553
  เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมในระยะวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2553 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ   22 ต.ค. 2553
  รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494)   22 ต.ค. 2553
  ชี้แจงกรณีร้องเรียนขายของบริเวณทางเข้าหน้าเทศบาลตำบลบางเสาธง   22 ต.ค. 2553
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554   22 ต.ค. 2553
  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน 2553   15 ต.ค. 2553
  รับโอนนักบริหารงานทั่วไป 8   13 ต.ค. 2553
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   11 ต.ค. 2553
  เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมเข้าค่ายฝึกซ้อมฟุตบอล   06 ต.ค. 2553

หน้าที่ :: 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net