ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555   09 ธ.ค. 2554
  ประกาศ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน   30 พ.ย. 2554
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2554   29 พ.ย. 2554
  รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554   29 พ.ย. 2554
  ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   08 พ.ย. 2554
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554   08 พ.ย. 2554
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   02 พ.ย. 2554
  งานประเพณีลอยกระทง   01 พ.ย. 2554
  แจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำปัจจุบัน   13 ต.ค. 2554
  ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล   11 ต.ค. 2554
  คุณภาพน้ำประปาเทศบาลตำบลบางเสาธง   11 ต.ค. 2554
  เทศบาลตำบลบางเสาธงเตรียมพร้อมรับน้ำท่วม   10 ต.ค. 2554
  เตือนภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ   04 ต.ค. 2554
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   15 ก.ย. 2554
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 2   30 ส.ค. 2554
  ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   26 ส.ค. 2554
  ยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด   24 ส.ค. 2554
  ขอเชิญใช้บริการทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ วันที่ 21 ส.ค.54   04 ส.ค. 2554
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี   04 ส.ค. 2554
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554   01 ส.ค. 2554
  เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่   21 ก.ค. 2554
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ๖   21 ก.ค. 2554
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   19 ก.ค. 2554
  รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   19 ก.ค. 2554
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมกิจกรรมวันเข้าพรรษา   13 ก.ค. 2554
  แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2554   05 ก.ค. 2554
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน   04 ก.ค. 2554
  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554   04 ก.ค. 2554
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการแจกกล้าหญ้าแฝก   04 ก.ค. 2554
  คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประกันภัย 2 แห่ง   04 ก.ค. 2554

หน้าที่ :: 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net