ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อพิจารณาร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี   24 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธ   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชน ภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่2) ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อจัดทำร่างทบทวน แผนพ   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ประจำ   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ   12 มิ.ย. 2562
  การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 ประจำปี   12 มิ.ย. 2562
  การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, พระฉายาลักษณ์ ฯ (ธงญี่ปุ่น) และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภ   11 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส   11 มิ.ย. 2562
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3   31 พ.ค. 2562
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 2   30 พ.ค. 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562"   15 พ.ค. 2562
  ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเสาธง   14 พ.ค. 2562
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562   13 พ.ค. 2562
  รณรงค์ใช้ถุงผ้า   02 พ.ค. 2562
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่สอง   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ,พระฉายาลักษณ์ฯ (ธงญี่ปุ่น) และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ธงญี่ปุ่น)โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐ   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงาน จำนวน ๒ ชั้น (สีขาว เหลือง) ขนาดความยาว ๙๙ เมตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระ   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ) โดยวิธี   30 เม.ย. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนสายเอ โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ) โดยวิธ   30 เม.ย. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net