ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี (กิจกรรมสร้างรายได้พับรูปปลาแสนสวยจากวัสดุเหลือใช้(สลากกินแบ่งรัฐบาลและธนบัตร) วันที่ 25 กรก   19 ก.ค. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี (กิจกรรมสร้างรายได้พับรูปปลาแสนสวยจากวัสดุเหลือใช้(สลากกินแบ่งรัฐบาลและธนบัตร) วันที่ 25 กรกฎาคม 2562   19 ก.ค. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชน ภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชน ภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562   18 ก.ค. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชน ภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ค. 2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มินิมาราธอน เทศบาลตำบลบางเสาธง 2562   16 ก.ค. 2562
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562   08 ก.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลา ตรวจรับพัสดุ อาหารว่างเเละเครื่องดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 10   05 ก.ค. 2562
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์   03 ก.ค. 2562
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์   03 ก.ค. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 10   03 ก.ค. 2562
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562   01 ก.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ครั้งที่6)   26 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ วัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ครั้งที่6)   26 มิ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ครั้งที่6)   26 มิ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ครั้งที่ ๖)   26 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อพิจารณาร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี   24 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธ   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล ประชาชน คณะกรรมการบริหารชุมชน ภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   14 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่2) ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานพระราชรัฐพิธี (   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ วัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ครั้งที่5)   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ครั้งที่5)   13 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อจัดทำร่างทบทวน แผนพ   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 มิ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ประจำ   12 มิ.ย. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net