ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   14 พ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน (ครั้งที่ 2) 8 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05 พ.ย. 2562
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน (ครั้งที่ 2) 8 พฤศจิกายน 2562   05 พ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน (ครั้งที่ 2) 8 พฤศจิกายน 2562   05 พ.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน (ครั้งที่ 2) 8 พฤศจิกายน 2562   05 พ.ย. 2562
  ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2562
  เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2562   24 ต.ค. 2562
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4   17 ต.ค. 2562
  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล   16 ต.ค. 2562
  งบบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 2562
  ประเพณีลอยกระทง 2562   15 ต.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ   15 ต.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่องการขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ   15 ต.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก จำนวน 4 ชุด   24 ก.ย. 2562
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ   11 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   06 ก.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   04 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ   04 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ครั้ง 8   04 ก.ย. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน 1 ตัว   28 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ   23 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์,จอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   23 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา   23 ส.ค. 2562
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่   21 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นค 9516 สมุทรปราการ.   21 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   21 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ   20 ส.ค. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ   19 ส.ค. 2562

หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net