ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
การจดทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

     ๑.  ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

          ๒.  เจ้าหน้าที่/นายทะเบียน ตรวจคำขอและหลักฐานต่างๆ

          ๓.  ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์และชำระค่าธรรมเนียม

 ๑. กรณีจดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่)

กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) ข้อ ๑ - ๖  และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ  หรือ

-  หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)  ติดอากรแสตมป์  ๑๐  บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ  ๑  ฉบับ

-  สำเนาสัญญาเช่าและยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ  ๑  ฉบับ

 

๒. กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์

กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  แล้วแต่กรณี  และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่

-  ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์  (ตัวจริง)  หรือ

-  เอกสารการแจ้งความ  (กรณีใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย)

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ  หรือ

-  หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)  ติดอากรแสตมป์  ๑๐  บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ  ๑  ฉบับ

-  เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล  กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  ข้อ ๑  และลงลายมือชื่อ   มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่ 

-  สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

๒.๒  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  (ชื่อร้าน)  กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  ข้อ ๑  และ ข้อ  ๒  ลงลายมือชื่อ  ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม

๒.๓  กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ  (วัตถุประสงค์ของร้าน)  กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  ข้อ ๑  และ ข้อ ๓  ลงลายมือชื่อ  ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม

๒.๔ กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจำ   (เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือน)  กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  ข้อ  ๑ และ ข้อ ๔  ลงลายมือชื่อ  ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 

๒.๕  กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่  (ที่ตั้งร้าน)  หรือเพิ่มสาขา  กรอกเอกสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  ข้อ ๑  และ  ข้อ  ๕  หรือ ๑๐  ลงลายมือชื่อ มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่

-  สำเนาสัญญาเช่าและยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ  ๑  ฉบับ

 

๓. กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์

          กรอกเอสารคำขอ  (แบบ ทพ.)  ข้อ ๑, , ๕  และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่

-  ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์  (ตัวจริง)  หรือ

-  เอกสารการแจ้งความ  (กรณีใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย)

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ  หรือ

-  หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)  ติดอากรแสตมป์  ๑๐  บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  อย่างละ  ๑  ฉบับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ

๑.      กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ  และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

๒.      เจ้าหน้าที่/นายทะเบียน  ตรวจคำขอและหลักฐานต่าง ๆ

๓.      ผู้ประกอบการรับเอกสารหรือข้อมูลตามที่ขอรับบริการ และชำระค่าธรรมเนียม

 

บริการข้อมูลธุรกิจของสำนักงานทะเบียนพาณิขย์ของเทศบาลตำบลบางเสาธง  มีดังต่อไปนี้

     ๑.  กรณีขอตรวจค้นเอกสาร   กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ  พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่ 

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ

          ๒.  กรณีขอรับรองสำเนาเอกสาร  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ

          ๓.  กรณีขอใบแทน  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ  พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ

-  เอกสารการแจ้งความ  (กรณีใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย)  หรือ  ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์  (ตัวจริง)  ที่เสียหาย 

        ๔.  กรณีขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  กรอกรายการตามแบบบริการข้อมูลธุรกิจ  พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ  ๑  ฉบับ

-  แถบบันทึกข้อมูล หรือ  Handy Drive หรือ แผ่น Floppy

                   

อัตราค่าธรรมเนียม

          จดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่)                                ๕๐  บาท

          -  จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์                             ๒๐  บาท

          -  จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์                                    ๒๐  บาท

          -  ขอตรวจค้นเอกสาร                                             ๒๐  บาท

          -  ขอรับรองสำเนาเอกสาร                                      ๓๐  บาท

          -  ขอใบแทน  (ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์)                   ๓๐  บาท

          -  ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์                ๑,๐๐๐  บาท/ครั้ง

          และคัดระเบียนละ                                            ๐.๑๐  บาท


** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๐-๓๕๐๑-๕ ต่อ ๒๓ **

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net