ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 วันที่ 23 กันยายน 2559
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 วันที่ 24 กันยายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 วันที่ 26 กันยายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 วันที่ 27 สิงหาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดไฟล์
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net