ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข้อมูลย้อนหลัง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550 ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินปี 2550  รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550-2552 ) ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550-2552) ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปี 2550 ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553 ) ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2551 ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)  รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2552-2555)
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการดำเนินงาน ปี 2552 ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนา 3 ปี (2553-2555)
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการดำเนินงานปี 2553 ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) เทศบาลตำบลบางเสาธง
ดาวน์โหลดไฟล์

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการดำเนินงาน 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2554 ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามไฟล์ที่แบบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนดำเนินงานปี 2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557) และกำหนดส่วนราชการของเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และได้ประ กาศใช้เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามไฟล์ที่แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนดำเนินงานปี 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนดำเนินงานปี 2558
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
ดาวน์โหลดไฟล์

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
ดาวน์โหลดไฟล์

แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
ดาวน์โหลดไฟล์
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net