ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน

1. คณะกรรมการชุมชน 201 ประกอบด้วย

1.นางกุหลาบ พัฒนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการชุมชน

2.นางเพ็ญศรี ปรืองาม รองประธาน

3.นางปริศนา อยู่ผล รองประธาน

4.นางวชิรา ไชยศรีเฉลิมพล คณะกรรมการฝ่ายศึกษาธิการ 

5.นางพรวี ข้อยุ้น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

6.น.ส.ติ๋ม แสงใส คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

7.นางธมกร รุณสุก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

8.นางสังเวียน สืบเชื้อ คณะกรรมการฝ่ายการคลัง

9.นายสมศักดิ์ ตั้งโรจขจร คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

10. นายภานุวัฒน์ พุ่มบ้านเซ่า คณะกรรมการฝ่ายป้องกัน 

11. นางอุบล บัวเขียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

12. นายประสิทธิ์ เดชครอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

13. นางเสถียร ฤทธิ์ศรีบุญ เหรัญญิก 

14. นางปราณี ยะหัตตะ ประชาสัมพันธ์ 

15. นางมีนา สีสอาด เลขานุการ
2. คณะกรรมการชุมชน 202 ประกอบด้วย

1. นางทัศนีย์ กาญจนวิศรุต ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2.นางสนอง ไพบูลย์พรรณราย รองประธานและกรรมการฯ

3.นางอัมพร ภาณุมาศ คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

4.นายวิจิตร จัดณรงค์ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

5.นายบุญเลิศ คงสีดา คณะกรรมการฝ่ายป้องกัน 

6.นายเจนวิทย์ ปูนสง คณะกรรมการ 

7.นายสัมพันธ์ ดาวัลย์ คณะกรรมการ 

8.นายกิตติเจริญ ชีวกุลมงคล คณะกรรมการ 

9.นายไสว หล้าสงค์ คณะกรรมการ 

10.นายไหม จันดา คณะกรรมการ 

11.นางสมร อุ่นสา คณะกรรมการฝ่ายคลัง 

12.น.ส.ซิ้วงิ้ม แซ่เฮ้ง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

13.นายสมพร กุมภาษี เลขานุการ


3. คณะกรรมการชุมชน 203 ประกอบด้วย

1. นางอาภัสรา จันทร์เพ็ชร ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นายณรงค์ ปฐมอนันท์ รองประธานและกรรมการฯ 

3. นายกิตติ ตรีวิชาชัย รองประธาน 

4. นายสุริยา พรมซัง คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

5. นายวัฒนา รัชนีกรรัศมี คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ

6. น.ส.บุญพริ้ง แซ่โค้ว คณะกรรมการฝ่ายคลัง 

7. นางลักษขณา นาคอ่อน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ 

8. นางกัญญารัตน์ พิลาล้ำ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

9. น.ส.ธันกรณ์ วิจิตร คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

10. นางดวงทิพย์ หิรัญสีทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

11. นายดำรงค์ แก้วจีน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

12. นางอัมพร ตรีวิชาชัย กรรมการชุมชน 

13. นางวิภา ไทรบุญจันท ประชาสัมพันธ์ 

14.น.ส.นงณภัส รอดทอ เหรัญญิก 

15.น.ส.สายสมร มงคลทรง เลขานุการ 


4. คณะกรรมการชุมชน 204 ประกอบด้วย

1. นายบุญปลูก ชูวงษ์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นายชาญณรงค์ ธานี รองประธาน

3. น.ส.รำไพ แซ่ลี้ม รองประธาน 

4. นางวิไล ข้อทน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

5. นายสุนัย ผายพิมพ์ คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ 

6. นายอัคระ เลี้ยงบำรุง คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

7. นางบพิตร ชุ่มเย็น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

8. น.ส.แอ๋ว เหลืองอ่อน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

9. นายวาท ปาละนิจ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 

10.นายสุทัศน์ เสียงประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

11.นางประไพพรรณ แย้มเย็น คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นายชินพัฒน์ ช้างแก้ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

13.นายจุมพล บุญทรงพุ่ม ประชาสัมพันธ์ 

14.นางนฤมล สุทธิประภา เหรัญญิก 

15.นางกรุณา สว่างสุข เลขานุการ5. คณะกรรมการชุมชน 40 ตรว.สายบี ประกอบด้วย

1.นางดาริน โสภารัตน์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2.นายมนัสชัย ชัยเวชการ รองประธาน 

3.นายเอกราช ชัยชนะ คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ 

4.นายกฤษดา เกษาพร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

5.นายทองยุทธ มีนะโตรี คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

6.นางอารมณ์ ศรีบุญ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

7.นายเจริญ จุติรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

8.นางวันทะนีย์ ตรันฝ้อง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

9.นายก้อนทอง สาวก ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ 

10.น.ส.สุกัญญา ป้อกระโทก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

11.น.ส.พเยาว์ ประเสริฐปาน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 

12.พ.อ.อ.ธนิตศักดิ์ พรหิรัญฐานนท์ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

13.นางละเอียด ศิริสมพร เหรัญญิก 

14.นางพิกุล ปรึงเปี่ยมสุข ประชาสัมพันธ์ 

15.นายศิลป์ชัย สำเริงศิลป์ เลขานุการ


6. คณะกรรมการชุมชน 40 ตรว.ริมคลอง ประกอบด้วย

1.นางณราวดี ลีลาภัทรากร ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2.นางสมลักษณ์ เชาวน์สินธุ์ รองประธานและกรรมการฝ่ายพัฒนา 

3.นายบุญชัย ไพศาล รองประธานและกรรมการฝ่ายพัฒนา 

4.จ.ส.อ.กฤตธน ประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

5.นางสมหมาย เอกพลพิสิฐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

6.นางสุปราณี ไทยกูล คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

7.นางบุญเรือน ศรีโพธิ์ชัย คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรม 

8.น.ส.กุลธิดา มีจำรอง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

9.นายสุริยา งามเลขา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

10.นางจิปะภา ทองอาจ คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

11.นางพัฒนมน ไพศาล คณะกรรมการฝ่ายคลังและเหรัญญิก 

12.นายภัททิยะ ฐานะวีโร คณะกรรมการ 

13.นายจิรพันธุ์ บุญทวีศรีกัลยา ประชาสัมพันธ์ 

14.นายสมบัติ หาญชเล ประชาสัมพันธ์ 

15.น.ส.จิราภรณ์ วรรณสิริ เลขานุการ


7. คณะกรรมการชุมชน 50 ตรว.ริมคลอง ประกอบด้วย

1. นายบุญเลิศ สุขกลิ่น ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นายธีระนนท์ น้ำกรด รองประธาน 

3. นางศรีสมร ขาเมระนิยะ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

4. นายชัยชนะ ปานคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ 

5. นางสิวะพร สุขกลิ่น คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

6. นางวันทนี เดอร์เซ็น คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

7. นางทวี ภู่เกิด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

8. นางน้อย แซ่ลิ้ม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ 

9. นายประกิจ ขุมทอง คณะกรรมการป้องกันฯ 

10.น.ส.ปัทมา ศรีสว่าง คณะกรรมการ 

11. นางสุนันท์ กสิผล คณะกรรมการ 

12. นายเนตร วงษ์พัดอำพร คณะกรรมการ 

13. นางพรทิพย์ รอดภัย เหรัญญิก 

14. นางสุมาลี สุขกลิ่น ประชาสัมพันธ์ 

15. น.ส.อมรรัตน์ ดาวเรือง เลขานุการ 


8. คณะกรรมการชุมชน 50 ตรว.สายบี ประกอบด้วย

1. นางณพดา ช้างทิม ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นางวรวรรณ ก้อนทอง รองประธาน

3. นางวัชรี อังสนากูล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

4. นายสมมารถ เติมทอง คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ 

5. นายถนัด นาอาจ คณะกรรมการฝ่ายการคลัง

6. นางนิตยา ใจสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

7. น.ส.นัฎฐิรา ดวงภุมเมศ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ 

8. น.ส.ทิพวรรณ หฤทัยสุนทร คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

9. นางยุพา เตสุชาตะ คณะกรรมการฝ่ายการพัฒนา 

10. นายนเรศร์ ศรีด้วง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

11 .นางขวัญเรือน ประสิทธิพงศ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

12. นางเยี่ยม แกนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนพัฒนา 

13. นางพิน เทศดี เหรัญญิก 

14. นายวัยวิด กำลังกล้า ประชาสัมพันธ์ 

15. นางกรรณิกา ดวงภุมเมศ เลขานุการ 


9. คณะกรรมการชุมชนคลองสำโรง ประกอบด้วย

1. นายบุญส่ง ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการชุมชนฯ 

2. นายวันชัย อัศวเสนางคนิกร รองประธาน 

3. น.ส.ภาวิณี ใจกว้าง คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

4. นายวัชระพงษ์ ใจพุก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

5. นายนิพล ใจสูงเนิน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

6. นายเจษฏพงษ์ ใจเย็น คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

7. นางสมหมาย พุชิกานนท์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

8. นายประพันธ์ ปัญญายอง คณะกรรมการ 

9. นายบุญเลิศ โสภาระ คณะกรรมการ 

10.นายธนะสิทธิ พิมพ์อภิธนิน เหรัญญิก 

11.นางมณฑา น้อยเจริญ ประชาสัมพันธ์ 

12.น.ส.สมพร ไชยพลบาล  เลขานุการ 


10. คณะกรรมการชุมชนวัดมงคลนิมิตร ประกอบด้วย

1. น.ส.ยุพิณ บุญเรือน ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายอุบล พวงอินทร์ รองประธาน 

3. นายวิรุณ หล่าโคตร์ รองประธาน 

4. นางชลพร ชารีนาง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 

5. นายทรงศักดิ์ ชารีนาง คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

6. นางเสน่ห์จันทร์ โสภะสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

7.นางเกษม อิ่มกระโทก คณะกรรมการฝ่ายป้องกัน 

8. นายไวพจน์ บุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

9. นายอุเทน หมวดเมือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

10.นางทิพย์ประภา พิกุล คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

11. นายบุญชัย อิ่มกระโทก คณะกรรมการ 

12.น.ส.วันทนา จัดดี คณะกรรมการ 

14.น.ส.ยุพา เปลี่ยนศรี เลขานุการ 

13.น.ส.แวว ยังทรัพย์ เหรัญญิก


11. คณะกรรมการชุมชนโครงการ 2 ประกอบด้วย

1. นายประยัติ ทะเรรัมย์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นายแหวน มะณี รองประธานฝ่ายพัฒนา 

3. นายไพโรจน์ วิจิตร รองประธานฝ่ายบริหาร 

4.นางประนอม แซ่อั้ง คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

5. นางวราภรณ์ เจริญโสภา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ 

6. นางนิภา เพ็งเก่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

7. นายพรศิริ กชอำไพ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

8. นายกฤษดา วัชระดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ

9. นางอัญพร สุทธิโส คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

10. นางนิตยา อาภาพิลาส คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

11. พ.อ.อ.ประเสริฐ ถึงฝั่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

12. นางสมหมาย เพ็ชรผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

13. น.ส.สุณิสา วชิรศักดิ์ เหรัญญิก 

14. นางทัศพร เนียมตะเคียน ประชาสัมพันธ์ 

15. นางไพรวรรณ ไชยรักษ์ เลขานุการ 12.คณะกรรมการชุมชนโครงการ3/1

1. นายชาญภิญโญ  สุวรรณมุก ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นายมุข  หาญมูลตรี รองประธาน

3.นายคำไพ  รัตนบัวจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

4.นายถวัลย์  กระแสโสม คณะกรรมการฝ่ายป้องกัน

5.นางชฎาภา  จันทิมา คณะกรรมการฝ่ายการคลัง

6. นางลำพูน  ลาภานิกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข

7. นายยศธร  โสณะแสง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ

8. นางรุ่งทิพย์  ขวัญพรม คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

9. นายจรรยา  พรมป้อง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

10. นายสุนทร ประเสริฐถรรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

11. นายวรรณลพ ภูมิโคกรักษ์ เหรัญญิก

12. นายปัญญา นามนวด เลขานุการ


13. คณะกรรมการชุมชนโครงการ 3/2

1. นายสมปอง ถวัตธารี ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นายฐิสรรค์ นิมมานกุล รองประธาน 

3. นายมงคล ยอดพิจิตร รองประธาน 

4. นายปรีชา เมืองโคตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

5. นายสุวรรณ กล้องกระโทก คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

6. นางวลัยรัชช์ บุญดี คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

7. นางธัญพร สงเมือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

8. นายอสรา สอนใจ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ

9. นายมะลิ แสงอรุณ คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ 

10. นายสมเกียรติ คีรีสูงเนิน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

11. นายมงคล ตันสาร คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 

12. นายสุนัน ลำใย คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

13. นางอัญชลี ศรีเมือง ประชาสัมพันธ์ 

14. น.ส.อารียา สิงห์วงศ์ เหรัญญิก

15. นางเพลินพิศ ศักดิ์สิงห์ เลขานุการ 


14. คณะกรรมการชุมชนโครงการ 3/3

1. น.ส.บังอร สุ่มมาตย์ ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2. นางจุไร คำสุข รองประธาน

3. น.ส.อัมพร สุ่มมาตย์ รองประธาน 

4. นางสุธาสินี นาเมืองรัก คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

5. น.ส.กัลยา สุกกลม                    คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

6. นางวรรณวลี ยิ้มสวน                  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

7. นายชุมพร พวงธรรม                  คณะกรรมการฝ่ายป้องกัน 

8. นายสุเทพ สายศรี                     คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

9. นายไพฑรูย์ กลั่นสกุล คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

10. นายวันชัย จิตรหาญ                 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

11. นายเจียมศักดิ์ วานิ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ

12. นายภูมิพัฒน์ เหมรา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ

13. นายธานี สวัสดิ์กิจ                    ประชาสัมพันธ์ 

14. นางแพรว ขวัญเมือง เหรัญญิก

15. นางคุณิตา จันทร์แย้มสงค์ เลขานุการ 


15. คณะกรรมการชุมชนโครงการ 4 เฟส 1

1.นายประสงค์ อยู่สบาย ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2.นายวราโชติ โสภากุล รองประธาน 

3.นายเกริกศักดิ์ นิกรปุกรณ์            คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

4.นายอินทร์ทูน ปิ่นทอง                คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ 

5.นายอุดร เงินสุข คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

6. นายอภิญญา จันทร์แก้ว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ 

7. นายเจริญ พันธุ์โสภณ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 

8.ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร นันต้อย คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

9. นายสุเชาว์ อาสามีทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

10.นายภิรมย์ ภูมิ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

11นายสำรอง เพียรสดับ คณะกรรมการผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน 

12.น.ส.นุจรินทร์ มะหะหมัด เหรัญญิก

13.นายสมนึก รีเผิง ประชาสัมพันธ์ 

14.น.ส.ฉันทนา ไชยคำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

15.นางพรทิพย์ ดอกไม้ เลขานุการ 


16. คณะกรรมการชุมชน โครงการ 4 เฟส 2

1.นายเผชิญ เทียนฉิมพลี                   ประธานคณะกรรมการชุมชน 

2.นายขจร ตะพัง           รองประธาน 

3. นายสุทิศ ศรีอ่อนหล้า                  รองประธาน 

4.นายทองชนะชัย ป้องเรือ              คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

5.นายธวัช ห้วยไชย                        คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ

6.นายดิเรก เครือตาแก้ว                   คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

7.นายอังคาร คำหงษา                     คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ 

8.นายนพดล จินาพันธ์                       คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 

9.นายเฉลิมสุข คันธชัย                    คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

10.นายดำรง โพฤทธิ์                     คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 

11.นายสุทิศ พงษ์พยอม                   คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

12.น.ส.บุญเกิด กล้าแรง                   คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

13.น.ส.ภารดี บุญมา                       ประชาสัมพันธ์ 

14.นางสุขาวดี โชติรื่น                     เหรัญญิก 

15.น.ส.สุภาเศรษฐ์ อุดไธสง            เลขานุการ


17. คณะกรรมการชุมชน โครงการ 4 เฟส 3

1. นางโสภิดา อิดประโคน ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นางศิริยาภรณ์ เฟื่องฟู รองประธาน

3. นายนพรุจ ชาวไทยทวี รองประธาน

4. นายสมศักดิ์ เหล็กเพชร                คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

5. นายปานศักดิ์ สุวรรณชมพู คณะกรรมการฝ่ายป้องกันฯ

6. นางสมพงศ์ จาดประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

7. นายศิราสิทธิ์ ถินนอกธนาวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

8. นายอนงค์ ขำวงค์                     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

9. นายจันทร์เศรฐ วันลี คณะกรรมการฝ่ายการสาธารณสุขฯ

10. น.ส.พรพรหม ทบแก้ว                 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

11. น.ส.พินทิพย์ สายนะรา             คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

12. นางสมควร ธรรมวงษ์ษา            คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

13. น.ส.มนัชญา ทองแก้ว คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 

14. นายวรวัฒน์ สิโนรักษ์                เหรัญญิก

15. นายสุนันต์ เปลี่ยนเนียม เลขานุการ 
หน้าที่ :: 1   2  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net