ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)


คำแถลงงบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  537,664,417.35  บาท

1.1.2 เงินสะสม  จำนวน  284,525,742.62  บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  103,119,676.94  บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม  7,181,100  บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 6 โครงการ รวม  27,257,000 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00  บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง  จำนวน 212,661,469.03  บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จำนวน

67,091,106.96

    บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน

7,202,755.80

    บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน

5,871,335.64           

    บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน

0.00

    บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน

143,724.00               

    บาท

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน

0.00

    บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน

82,565,819.63

    บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

49,786,727.00

    บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  0.00  บาท

(3) รายจ่ายจริง  จำนวน  85,873,758.75  บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

จำนวน

17,015,699.40

   บาท

งบบุคลากร

จำนวน

35,021,833.06

   บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน

24,293,076.29

   บาท

งบลงทุน

จำนวน

863,150.00

   บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน

0.00

   บาท

งบเงินอุดหนุน

จำนวน

8,680,000.00

   บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  0.00  บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  5,300,000.00  บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  0.00  บาท

 

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net