ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาล

 
ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา–บางปะกงและทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข
3268
สำโรง–บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางเสาธง ประมาณ
3 กิโลเมตร
และห่างจาก
อำเภอบางพลีทางรถยนต์ ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนประชากร
 ชาย หญิง  รวม
 11,105  11,959 23,064

จำนวนครัวเรือน	16,610	หลังคาเรือน
ข้อมูลประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2560

พื้นที่
เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง  มีพื้นที่ทั้งหมด  9.6  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย
ตำบลบางเสาธง
และตำบลศรีษะจระเข้ใหญ่ นอกจากนี้อาจแบ่งพื้นที่ในลักษณะของโครงการ
ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแล และการใช้ที่ดิน ดังนี้
 
1. โครงการเมืองใหม่บางพลีวาระที่ 1 ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลบางเสาธง
ส่วนโครงการฯ วาระที่ 2  และ 3 อยู่ในความรับผิดชอบการเคหะแห่งชาติ 
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 7.15  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของพื้นที่เทศบาล
 
2. เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
 มีพื้นที่ 1.6 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 16.66 ของพื้นที่เทศบาล
 
3.  เขตชุมนเดิม พื้นที่ 0.85  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.87 ของพื้นที่เทศบาล
 
เขตการปกครอง
เขตการปกครองของเทศบาลตำบลบางเสาธง  ประกอบด้วย  ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 
หมู่ที่ 1 และตำบลบางเสาธง หมู่ 1,3,15,16  และ 17
 
อาณาเขตติดต่อ      
 
ทิศเหนือ
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 34 บางนา-บางปะกง ฟากใต้
ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเข้าวัดมงคลนิมิตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข
34 บางนา-บางปะกง ระยะ 100
เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา-บางปะกง
ฟากใต้
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา- บางปะกง ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางคลองกระเทียม ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 34 บางนา-บางปะกง  ระยะ 250 เมตร      
 
ทิศตะวันออก
 
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้ง
อยู่ริมคลองสำโรง ฝั่งใต้ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้างคลองสำโรงไปทางทิศตะวันออก
 
ตามแนวริมฝั่งคลองสำโรงฝั่งใต้  ระยะ 100 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบคลองสำโรง ฝั่งใต้ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4
ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่คลองสำโรงฝั่งตะวันตกบรรจบคลองหัวเกลือ ฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองหัวเกลือ ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่
5 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำรางสาธารณประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อฝั่งเหนือ ตรงจุดที่ลำรางสาธารณ ประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อ บรรจบคลองหัวเกลือ ฝั่งตะวันตก   
 
ทิศใต้
 
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบลำรางสาธารณประโยชน์ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่
6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสกัด 100 ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่คลอง
สกัด
100 ฝั่งตะวันออก บรรจบกับลำรางสาธารณะไม่ทราบชื่อ ฝั่งเหนือ
จากหลักเขตที่  6 เป็นเส้นเลียบริมคลองสกัด 100 ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่
7  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลาดหวาย ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบ
คลองสกัด
100 ฝั่งเหนือ
 
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมคลองลาดหวาย ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ
ถึงหลักเขตที่
8ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสกัด 75 ฝั่งใต้  ตรงจุดคลองสกัด 75 ฝั่งใต้ บรรจบกับคลองลาดหวาย ฝั่งตะวันออก
  จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบริมคลองสกัด 75 ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเจริญราษฎร์ ฝั่งตะวันออก ตรงจุด ที่คลองเจริญราษฎร์ ฝั่งตะวันออก บรรจบคลองสกัด 75 ตามแนวเส้นตรงฝั่งใต้  
  จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบริมคลองเจริญราษฎร์ ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะ
วันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่
10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงคอสะพานข้ามคลองเจริญราษฎร์ ฝั่งตะวันออก ริม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3268 สำโรง-บางบ่อ ฟากใต้
  จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง-
บางบ่อฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง-บางบ่อ ฟากใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนเข้าวัดมงคลนิมิตร ไปทางทิศตะวันตก ตามทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง-บางบ่อ ระยะ 100 เมตร  และจากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านคลองสำโรง จนบรรจบหลักเขตที่ 1
 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง
            แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลตำบลบางเสาธง มีมาตราส่วน 1 : 25,000   แสดงให้เห็นโครงสร้างสำคัญของพื้นที่ เช่น  สถานที่สำคัญ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และ อาณาเขตการติดต่อ 
 
 
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net