ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
บริการข้อมูลข่าวสาร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเพื่อรักษาประโยชน์ของตน  เทศบาลตำบลบางเสาธงในฐานะหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และบริการข้อมูลข่าวสารของราชการการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ และเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ดังนั้น ประชาชนที่สนใจสามารถขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ได้ที่กองวิชาการและแผนงาน (ชั้น 2)  ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.  หรือโทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2315-1605-6 ต่อ 22

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ลูกขอข้อมูลแม่ ได้ไหมเอ่ย

มือลึกลับไปกดเงินคนตาย

ตีความผิดไป

อยากรู็ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า

กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ

สามีแอบไปกู้เงิน

ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ

จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net