ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เว้นแต่เจ้าของอาคารจะได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบางเสาธง

หลักฐาน
1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) หรือแบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตจำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาทุกหน้า
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) และผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน ,นส.3 ก ฯลฯ ขนาดเท่ากับต้นฉบับ และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
5. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินพร้อมลงนามทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
7. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 3 ชุด
8. รายการคำนวณโครงสร้างจำนวน 1 ชุด (กรณีอาคารที่ขออนุญาตเป็นอาคาร ค.ส.ล.)
9. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
10. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
11. ในกรณีก่อสร้างอาคารห่างจากเขตที่ดินข้างเคียง น้อยกว่า 0.50 เมตร
 - หนังสือยินยอม จากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
 - สำเนาโฉนดพร้อมลงนามรับรองเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
12. ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในถนนส่วนบุคคลและจำเป็นต้องมีที่จอดรถยนต์ตามกฎกระทรวงฯ
 - ในกรณีที่มีการลงทะเบียนภาระจำยอมให้ใช้ถนนส่วนบุคคลเป็นทางเข้า-ออก ทางรถยนต์ ให้แนบสำเนาโฉนดที่ดินพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 - ในกรณีให้มีการจดทะเบียนภาระจำยอมให้แนบสำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมลงนามรับรองเอกสารและแสดงหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นทางเข้าออกทางรถยนต์ หรือสัญญาเช่า หรือหลักฐานอื่นๆ ที่คล้ายกัน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
13. หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
14. ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอาคาร มีอาคารเดิมและจำเป็นต้องรื้อถอน ต้องมีหนังสือยืนยันการรื้อถอนอาคารเดิม การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารเดิมหรือใบอนุญาตรื้อถอนอาคารเดิมหรือใบแจ้งตาม ม.39 หรือในกรณีที่อาคารเดิมเข้าข่ายขออนุญาตรื้อถอนตามมาตรา 32
*** แบบฟอร์มคำขอต่างๆ ขอรับได้ที่กองช่าง
*** กรณีที่เอกสารพร้อมแบบแปลนเรียบร้อยถูกต้องจะพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายใน 45 วันทำการ
 
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยินคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ทำการต่อไปได้จนกว่าเทศบาลตำบลบางเสาธงจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

หลักฐาน
1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านของผู้ขออนุญาตจำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาทุกหน้า
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) และผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมแบบแปลน ฉบับเจ้าของบ้าน (ตัวจริง)
 
 
3. การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
ใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเทศบาลตำบลบางเสาธง ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทำการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไปต้องมีหนังสือแจ้งให้เทศบาลตำบลบางเสาธงทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับอนุญาตนั้นแทน

หลักฐาน
1. แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.5)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตจำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาทุกหน้า
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) และผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / นส.3/นส.3 ก. ขนาดเท่ากับต้นฉบับและเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสัญญาเช่า (กรณีที่ผู้รับโอนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
7. ใบอนุญาตฉบับเจ้าของบ้าน (ตัวจริง) พร้อมทั้งแบบแปลน
8. หนังสือรับทราบการโอนใบอนุญาตของสถาปนิกและวิศวกรรมผู้ออกแบบ

**ติดต่อสอบถาม กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสาธง  โทร. 0-2315-1606,0-2330-3501-5 ต่อ 29,30**
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net