ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ

บริการขอใบอนุญาตประกอบการ

   ท่านสามารถติดต่อขอใบอนุญาตต่างๆ จากเทศบาลตำบลบางเสาธงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
  พ.ศ. 2535 ดังนี้
    1. ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    2. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร
    3. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร
    4. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
    5. ใบอนุญาตจัดเก็บขยะมูลฝอย
    6. ใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
    7. ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    8. ใบอนุญาตป้ายโฆษณา
    9. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


หลักฐานที่ต้องนำมา
 

     ใบอนุาตประกอบกิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
       2. หนังสือรับรองฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ร้อยละ 40 ของจำนวนคนงาน
       3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
       4. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
           ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
       5. กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้มอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจ
           ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจมาแสดง
       6. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม-เสริมสวย
       7. ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีขอต่อใบอนุญาต)
       8. อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร

      1. บัตรประจำตัวของผู้ขอรับใบอนุญาต
      2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
      3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร
      4. ใบรับรองแพทย์ในกรณีขอรับใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
      5. อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี


ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

     1. ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาต ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         เทศบาลตำบลบางเสาธง
     2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
         หลักสุขาภิบาล
     3. พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต
     4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต


ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุาต


     - ยื่นคำร้องขอมีใบอนุาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ
     - ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต ภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
     - ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ง ให้้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับ
       หนังสือรับรองการแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี

**ติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเสาธง 
  โทร. 0-2315-1605-6,0-2330-3501-5 ต่อ
32,33**

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net