ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
บริการงานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบางเสาธง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
โดยไม่หยุดพักกลางวัน ติดต่อสอบถาม สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบางเสาธง(ชั้น 1)
 
โทร. 0-2315-1606,0-2330-3501-5 ต่อ 37**

                                                          เจ้าบ้าน

เจ้าบ้าน คือ คนที่เป็นหัวหน้าครอบครองในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็น
เจ้าของบ้านผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหายหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
คนที่ดูแลบ้าน หรือ ที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

หน้าที่ของเจ้าบ้าน
   กฎหมายทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้ 
- มีคนเกิดในบ้าน
- มีคนตายในบ้าน
- มีคนย้ายออก-ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น
- มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน
หากไม่แจ้งจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

คนที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
    โดยปกติแล้วเมื่อมีการแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูว่าคนที่ไปแจ้งนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือไม่
โดยดูจาก
1.
บัตรประจำตัวของคนแจ้งพร้อมทะเบียนบ้านที่นำไปแสดงว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อในทะเบียนบ้าน
    และในช่องรายการระบุว่าเป็น “เจ้าบ้าน” หรือไม่
2. ถ้าไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ก็จะตรวจดูว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็
จะบันทึกปากคำไว้
    เป็นหลักฐานถึงสาเหตุที่ไปแจ้งแทนเจ้าบ้าน กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็น
    ผู้เยาว์หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่แทน
3. แต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างไม่มีใครมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะต้องนำหลักฐานแสดงถึง
กรรมสิทธิ์ ในการครอบครอง
    มาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการรับแจ้งให้ต่อไป

การมอบหมาย
กรณีคนที่มีชื่อรายการในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านไม่ได้แจ้งด้วยตนเอง จะต้องให้ผู้ได้รับมอบนำเอกสารต่อไปนี้
ไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วยคือ
- สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านผู้มอบหมาย โดยจะต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- บัตรประจำตัวของผู้รับมอบหมาย
- ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
- หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน

                                                                             การแจ้งการเกิด

เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดการแจ้งเกิด
ผู้แจ้งจะต้องนำหลักฐานไปแสดง ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน,บิดา,มารดา หรือผู้แจ้ง
- ทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล

การแจ้งเกิดเกินกำหนด
กรณีมีคนเกิดแต่ไม่ได้มาแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

                                                         การแจ้งตาย
   เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องถิ่นที่ที่มีคนตายภายใน
24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพ แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
เมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องถิ่น
ที่ที่ตายหรือพบศพหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพในกรณีนี้
จะแจ้ง
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้ โดย

1. แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้ตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
บัตรประจำตัวที่นำไปแสดง
2.
แจ้งวันเดือนปี และสถานที่ตายพร้อมสาเหตุการตาย ถ้ามีหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล
3.
ให้นำไปแสดงด้วยและถ้าทราบชื่อ-สกุลของบิดามารดาของผู้ตายให้แจ้งต่อนายทะเบียนด้วย
4. แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ตายด้วย จะเก็บ ฝัง เผา ทำลาย หรือย้ายศพที่ไหน เมื่อไร
5. แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้แจ้งการตาย ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือ
6. บัตรประจำตัวที่นำไปแสดง

หลักฐานที่นำไปแสดง
- สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล

                                                                             การแจ้งการย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายที่อยู่ มีกรณีต่างๆ ดังนี้
  การย้ายออก เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  การย้ายเข้า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน โดยการแจ้งย้ายปลายทางและเสียค่าธรรมเนียม 10 บาทหลักฐาน
ที่จะต้องนำไปแจ้งเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่

การย้ายออก
ให้นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน(กรณีการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน)
- หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)

การย้ายเข้า
ให้นำหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
- หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
- ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) กรณีย้ายออกสำนักทะเบียนเดิมโดยมิได้แจ้งย้ายปลายทาง


                         อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
1. การขอคัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน
    ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ตามมาตรา 6 ฉบับละ 10 บาท
2. การขอคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูล
ทะเบียนประวัติตามมาตรา 14 (1) ฉบับละ 20 บาท
3. การแจ้งการเกิดต่างท้องที่ตามมาตรา 18 วรรคสาม
    การแจ้งการตายต่างท้องที่ตามมาตร 21 วรรคสี่ 
    การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางตามมาตรา 30 วรรคสอง หรือ
    การแจ้งการย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ตามมาตร 30 วรรคสี่ ฉบับละ 20 บาท
4. การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา 39 วรรค ฉบับละ 20 บาท

**ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรสำหรับคนสัญชาติไทย ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาทั่วไป
2. การเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
3. การขอรับการสงเคราะห์จากทางราชการ
4. การจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ
5. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยวานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือมติคณธรัฐมนตรี

                           มาตรฐานเวลาการบริการงานทะเบียนเพื่อประชาชน

ประเภทบริการ

ระยะเวลา

1. การแจ้งเกิด

2. การแจ้งตาย

3. การแจ้งย้ายที่อยู่

4. การตรวจ คัด รับรองรายการทะเบียนจากฐานข้อมูล

5. การกำหนดบ้านเลขที่

6 นาที

6 นาที

6 นาที

4 นาที

3 วัน


เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net