ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดมงคลนิมิตร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๑ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

สังกัดมหานิกาย

สถานะวัดราษฎร์

เนื้อที่มีเนื้อที่๒๓ ไร่๑ งาน๕๒ ตารางวาโฉนดเลขที่๓๘๐๓

ทิศเหนือติดคลองสำโรงกว้าง๔ เส้น๑๕ ตารางวา

ทิศใต้ติดหมู่บ้านมงคลวิลล์

ทิศตะวันออกติดคลองสำโรงเก่ากว้าง๕ เส้น กลางตีนและปลาย กว้าง๔ เส้น๑๕ ตารางวา

ทิศตะวันตกติดที่นาของมหาชื้น-นางกิมเฮี๊ยะมงคลกว้าง๔ เส้น๑๕ ตารางวา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน๑ แปลง

รวมทั้งสิ้น๓๐๐ ไร่

ในอดีตประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเถวได้มาปักกลดในที่ดินของโยม มหาชื้น และ โยมเฮี๊ยะ ในบริเวณวัดมงคลนิมิตรในปัจจุบัน ทางชาวบ้านและเจ้าของที่จึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิให้ท่านหนึ่งหลังพร้อมทั้งนำอาหารมาถวายทุกวันมิได้ขาด ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส ท่านจำพรรษาอยู่ได้ประมาณ ๒ ปีเศษ ก็ได้อำลาญาติโยม เพื่อเดินธุดงค์ต่อไป

ต่อมาไม่นานได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์แก้วได้เดินธุดงค์มาจำพรรษาทีสำนักสงฆ์แห่งนี้อีกประมาณ ๒ ปีแล้วท่านก็ลาสิกขาไป หลังจากนั้นโยมมหาชื้นจึงได้ไปนิมนต์พระอาจารย์เฉลามาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์และในช่วงนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิขึ้นมาอีก ๕ หลัง และศาลาการเปรียญ ๑ หลัง

ในสมัยนั้นได้มีกุลบุตรบรรพชาอุปสมบทและได้มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์มากพอสมควรพระอาจารย์เฉลา ได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ประมาณ ๒ ปี ก็ได้ลาญาติโยมเพื่อเดินธุดงค์ต่อไป ดังนั้นทางสำนักสงฆ์จึงได้ขาดเจ้าสำนักลง โยมมหาชื้นพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้เดินทางไปนิมนต์พระภิกษุสือสุขทายโกซึ่งเป็นพระหลานชายของโยมเฮี๊ยะที่วัดเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ โยมมหาชื้นและโยมเฮี๊ยะ ได้มีจิตรศรัทธาบริจาคที่ถวายในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมาไม่นานได้รับพระราชทาน-วิสุงคามสีมาปักเขตมอบถวายในวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๔๘๔จึงได้เริ่มเป็นวัดมงคลนิมิตรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหน้าที่ :: 1   2  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net