ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซ์็อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซ์็อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net