ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลบางเสาธงขอเชิญร่วม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาชุมชนโครงการ 3 ภายในงานพบกับ

รับลงทะเบียนสมัครงาน ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรา 40 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ รับสมัครสมาชิกพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย