ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้่างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร ในการปฏิบัติงสยให้มีจิตสาธารณะ เกิดสำนึกร่วมในการประทำความดี รู้จักเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง เวลา 6.30 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 09.00 น. เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา17.00น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา
ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงเวลา 10.00 น. ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง เวลา 6.30 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 08.30 น. เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา17.00น. เชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และคณะวิทยากรบรรยายการพัฒนาทีมงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน โดยศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ณ จังหวัด สุราษำร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการอบรมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 30 ข้อได้ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร อันเนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด

มอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มจิตอาสา
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบางเสาธง มอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มจิตอาสาบางเสาธง ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให่้กับเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11