ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่รถนางสงกรานต์ และนมัสการองค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์


เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมหัวข้อการปรับตัวของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 จาก ดร.ศิวัช บุญเกิด เป็นวิทยากร ที่มาให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม มีการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองขาว ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ตามแนวพระราชปรัชญา และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
เวลา 07.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 08.00 น. - พิธีเปิดงาน โดยมี นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน
เวลา 08.30 น. - เด็กๆ ร่วมงาน ชมการแสดง จับสลากของรางวัลบนเวที เล่นเกมชิงรางวัลในซุ้มกิจกรรม กิน ดื่ม อาหารฟรี
เวลา 12.00 น. - สิ้นสุดการจัดงาน


ปิดสะพานข้ามคลองสำโรง(อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง)

เนื่องจากสะพานข้ามคลองสำโรง (อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง) ชำรุดเสียหายอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไป-มา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงขอประกาศ ปิดสะพานข้ามคลองสำโรง(อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง) เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานให้อยู่ในสภาพแข็งแรงใช้งานได้ดังเดิมก่อน

จึงขอความร่วมมือให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามคลองสำโรง (อนามัยหลังเก่า ท้ายซอยซับแดง) และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2๙ พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 30

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน นี้ ณ สวนสาธารณสุขใจ เริ่มตั้งแต่ 16.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และหากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ สามารถสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-5 ต่อ 35

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมช
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป จากวัดมงคลนิมิต โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้ทำพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาบางเสาธง รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี กลุ่มสตรี อปพร.และประชาชน มาร่วมพัฒนาทำความสะอาดในครั้งนี้ ณ บริเวณคลองกลางระหว่างชุมชน 201-202


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11