ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2561
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
....เทศบาลตำบลบางเสาธงยินดีต้อนรับ...   
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงกา ...
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี (กิจ ...
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศ ...
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โครงการประชุมร่วมระหว่า ...
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมร่วมระหว่างผู ...
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มินิมาราธอน เทศบาลตำบลบางเสาธง 2562
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลา ตรวจรับพัสดุ อาหารว่า ...
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
12 สิงหา มินิมาราธอน เทศบาลตำบลบางเสาธง 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มินิมาราธอน เทศบาลตำบลบางเสาธง 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ส...

ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 11.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง และ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อำเภอบางเสาธง นำโดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาบางเสาธง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม...
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบา...

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางประนอม แซ่ลี้ นาย...
ขยะใส่ถุงดำไม่เก็บ  (25/3) 27 มิ.ย. 2562
สอบถามข้อมูลประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (92/0) 14 มี.ค. 2562
ขยะเต็มคลองระบายน้ำ  (103/0) 28 ม.ค. 2562
แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรข้าราชการ  (122/0) 11 ม.ค. 2562
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด  (106/0) 09 ม.ค. 2562
ขยะล้นถัง(ซอยวัดบัวโรย)  (88/0) 07 ม.ค. 2562
ช่วยกำจัดสุนัขจรจัด หน้ามินิบิ๊กซีซอยวัดบัวโรยด้วยค่ะ  (165/0) 07 ก.ย. 2561
ปูนปิดท่อแตกเป็นรูขนาดวงกว้าง  (163/0) 09 ส.ค. 2561
ขยะ  (250/1) 20 พ.ค. 2561
เก็บขยะหน้าฝ.1  (331/1) 05 มี.ค. 2561

ค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Linkหน่วยงานเครือข่าย อปท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
GC 1111Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<< Facebook เทศบาล >>

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2007 :: Bangsaothong.go.th :: All Right Reserved