ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
....เทศบาลตำบลบางเสาธงยินดีต้อนรับ...   
  วันพ่อแห่งชาติ 2560
  สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
  รับโอนพนักงานเทศบาล
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่สี่
  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561
  จิตอาสาเฉพาะกิจฯรับมอบสิ่งของพระราชทาน
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
  ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2560
วันพ่อแห่งชาติ 2560

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป...

ลอยกระทง60

...

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9
...
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ได้ ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้

ถวายสักการะพระบรมศพ
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชาชนร่วมเดินทางเข้าเฝ้า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 รถออกเวลา 05.00 น. ที่หน...
การสร้างสนามแบตมินตัน  (31/0) 15 พ.ย. 2560
รบกวนช่วยจับสุนัขจรจัด หน้าตึกภัณฑิรา ซอยบัวโรย บางเสาธง  (38/0) 09 ต.ค. 2560
คอสะพานทรุด  (51/1) 23 ส.ค. 2560
รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ  (45/1) 22 ส.ค. 2560
ช่วยมาเก็บขยะด้วย  (135/0) 20 เม.ย. 2560
อยากให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งคลองส่งน้ำได้จังครับ  (186/1) 24 ธ.ค. 2559
สุนัขจรจัดโครงการ 3กัดคนใครช่วยได้บ้าง  (210/1) 12 ต.ค. 2559
ซ่อมสะพาน ถนน โครงการ 4 ทำให้รถถนนเส้นโครงการ2ติดมาก  (224/2) 28 ก.ย. 2559
น้ำท่วมถนนนานเป็นอาทิตย์  (230/3) 26 ก.ย. 2559
เครื่องพิมพ์เช็ค  (220/1) 14 ก.ย. 2559

ค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


Linkหน่วยงานเครือข่าย อปท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
GC 1111Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<< Facebook เทศบาล >>

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2007 :: Bangsaothong.go.th :: All Right Reserved