ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
....เทศบาลตำบลบางเสาธงยินดีต้อนรับ...   
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  แจ้งกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง
  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
  กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
  จ้างเหมาจัดพิธีถวายอาลัย
  ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 84 รูป ในเวลา 7 นาฬิกา ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิท...

ออกเสียงประชามติ
7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ร่วมไปออกเสียงประชามติ...
ขอเชิญแห่เทียนพรรษา

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญแห่เทียนพรรษา จากลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธ...

ประเพณีสงกรานต์
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมการประกวดผู้สูงอายุแต่งกายอนุรักษ์ไทย ชมขบวนแห่ขบวนรถบุปชาติ...
วันเด็กแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง...
Test, just a test  (4/0) 17 ม.ค. 2560
อยากให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งคลองส่งน้ำได้จังครับ  (24/0) 24 ธ.ค. 2559
สุนัขจรจัดโครงการ 3กัดคนใครช่วยได้บ้าง  (74/0) 12 ต.ค. 2559
ซ่อมสะพาน ถนน โครงการ 4 ทำให้รถถนนเส้นโครงการ2ติดมาก  (102/1) 28 ก.ย. 2559
น้ำท่วมถนนนานเป็นอาทิตย์  (111/2) 26 ก.ย. 2559
เครื่องพิมพ์เช็ค  (96/1) 14 ก.ย. 2559
ปัญหาจราจรหน้าแฟตโครงการ 2  (132/1) 01 ก.ย. 2559
ขยะล้นถัง  (138/3) 01 ส.ค. 2559
ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่เหมาะสม  (168/2) 27 มิ.ย. 2559
กระถางปูนสี่เหลี่ยม เจ้าปัญหา  (281/2) 09 เม.ย. 2559

ค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นLinkหน่วยงานเครือข่าย อปท.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
GC 1111Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<< Facebook เทศบาล >>

เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2007 :: Bangsaothong.go.th :: All Right Reserved